Profil školy

Škola se nachází v uzavřeném školním areálu, který je umístěn v klidné vilové části města (Maredův vrch). Součástí areálu je moderní sportovní hřiště s umělým povrchem, parková část, školní zahrada, školní jídelna, školní družina a budova MŠ.

Škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu (viz školský zákon), který je od 6. ročníku sestaven ve dvou variantách – pro třídy s rozšířenou výukou jazyků a třídy běžné. 1. cizí jazyk (anglický jazyk) je formou zájmového útvaru vyučován ve všech třídách již od 1. ročníku a jako povinný předmět od 3. ročníku. Týdenní hodinová dotace výuky cizích jazyků od 6. ročníku závisí na variantě vzdělávacího programu. Jako 2. cizí jazyk si žáci volí německý, francouzský a ruský jazyk.

V rámci výuky cizích jazyků pořádá škola řadu zahraničních zájezdů. Pravidelně každým rokem jsou uskutečňovány týdenní výukové a sportovně poznávací zájezdy žáků 6. – 9. tříd (Anglie, Itálie, Francie). Žáci se mohou zúčastnit i několika jednodenních zájezdů a exkurzí (Vídeň, Linec, Bavorský les, …).

Škola se zapojuje do řady projektů, které vhodným způsobem doplňují výuku. Žáci se pravidelně zúčastňují většiny soutěží a olympiád vyhlášených pro žáky základních škol. V budově jsou dvě učebny výpočetní techniky, multimediální učebna, učebna fyziky, chemie, cizích jazyků, školní dílny, cvičná kuchyňka a další odborné učebny. Řada učeben je vybavena moderní didaktickou technikou – interaktivními tabulemi, datovými projektory, vizualizéry a další výpočetní technikou. Každoročně zde pracuje řada volitelných a nepovinných předmětů a zájmových kroužků se zaměřením na sport, cizí jazyky, výpočetní techniku, keramiku, technické práce, šití a vaření, ruční práce, hry na zobcové flétny, sborový zpěv a další. Škola má vlastní keramickou dílnu s keramickou pecí.


Historie školy Žákovská rada Předmětové komise

Jídelníček]|Roz­vrh školy |Školní poradenské pracoviště |Informační systém ISA|Nabídka kroužků|Školní projekty |